Lokalizacje licznika energii elektrycznej

Umiejscowienie licznika energii elektrycznej różni się w zależności od instalacji. Możliwe lokalizacje to: na słupie obsługującym nieruchomość, w szafce ulicznej (skrzynce licznikowej) lub wewnątrz budynku w sąsiedztwie jednostki konsumenckiej / rozdzielnicy. Firmy energetyczne często preferują lokalizacje zewnętrzne.

Licznik zużycia energii elektrycznej

licznik energii midWiąże się to z możliwością odczytu licznika bez konieczności uzyskania dostępu do lokalu, ale liczniki zewnętrzne mogą być bardziej podatne na wandalizm. Przekładniki prądowe pozwalają na umieszczenie licznika w oddaleniu od przewodów przewodzących prąd. Jest to powszechne w dużych instalacjach. Na przykład, podstacja obsługująca jednego dużego klienta może mieć urządzenia pomiarowe (takie jak licznik energii mid, objęty dyrektywą (MID) regulującą sposób działania liczników energii elektrycznej czynnej) zainstalowane w szafie, bez konieczności wprowadzania do niej ciężkich kabli. Najbardziej powszechną jednostką miary na liczniku energii elektrycznej jest kilowatogodzina [kWh], która jest równa ilości energii zużytej przez obciążenie jednego kilowata w ciągu jednej godziny, czyli 3 600 000 dżuli. Niektóre przedsiębiorstwa energetyczne stosują zamiast tego układ SI megadżul. Zapotrzebowanie jest zwykle mierzone w watach, ale uśrednione w pewnym okresie, najczęściej kwadransie lub półgodzinie. Moc bierna jest mierzona w tysiącach woltoamperogodzin biernych.

Zgodnie z konwencją, obciążenie „opóźnione” lub indukcyjne, takie jak silnik, będzie miało dodatnią moc bierną. Obciążenie „prowadzące” lub pojemnościowe będzie miało ujemną moc bierną. Volt-ampery mierzą całą moc przepuszczoną przez sieć dystrybucyjną, w tym bierną i rzeczywistą. Jest to równe iloczynowi pierwiastka średniego kwadratowego woltów i amperów.