Certyfikaty dla przedsiębiorców

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność, która polega na instalacji, konserwacji bądź serwisowaniu powinien posiadać odpowiedni certyfikat. Powinien on być wydawany zgodnie z wymaganiami opisanymi w ustawie o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Na czym ono dokładnie polega?

Wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców

certyfikaty udtWszyscy przedsiębiorcy, którzy zajmują się instalacją bądź naprawą stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacji, systemów ochrony przeciwpożarowej, czym pomp ciepła powinni posiadać specjalne certyfikaty dla przedsiębiorców. Jest on wydawany bezterminowo, a może go uzyskać przedsiębiorca, który spełnia wymagania odpowiednie do rodzaju prowadzonej działalności. Certyfikaty UDT są przyznawane osobom fizycznym, które nigdy nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko środowisku w związku z prowadzoną działalnością, jak i dla tych, którzy zatrudniają nieskazanych zadnym wyrokiem pracowników. Wydanie takiego certyfikatu odbywa się na wniosek przedsiębiorcy, który należy złożyć w wybranym oddziale terenowym UDT. W takim wniosku powinien znajdować się zakres w jakim dany przedsiębiorca zamierza prowadzić daną działalność np. instalowanie, konserwacja czy serwisowanie. Należy dołączyć do niego wymagane dokumenty takie jak oświadczenie o spełnieniu wymagań odpowiednich do rodzaju prowadzonej działalności, jak i dowód uiszczenia wpłaty za wydanie certyfikatu. 

Kandydat, który ubiega się o wydanie certyfikatu powinien przede wszystkim mieć ukończony osiemnasty rok życia, posiadać wiedzę i umiejętności praktyczne w związku z prowadzeniem danej działalności oraz mieć wiedzę na temat zakresu warunków technicznych, norm i przepisów prawnych odnoszących się do sprawowanych kompetencji.